Te Drejtat dhe Detyrimet

Mirëserdhët në faqen tonë të internetit. Kjo faqe interneti ka për qëllim t’ju asistojë gjatë kërkimit tuaj për
udhëtimet që po planifikoni; t’ju japë informacion të plotë mbi llojshmërinë e shërbimeve që ne ofrojmë si dhe
t’ju mundësojë kryerjen e rezervimeve për destinacionet që dëshironi. Përdorimi i shërbimeve tona, si në faqen
e internetit apo dhe në çdo zyrë tonën është subjekt i kushteve, të drejtave dhe detyrimeve të
poshtëpërmendura.
Rregulli per pashaportat shqiptare ne udhetime:
PASHAPORTA SHQIPTARE DUHET TE JETE ME SHUME SE 6 MUAJ E VLEFSHME PER TE UDHETUAR
HYRJE
LOLI TRAVEL (më tej “agjensia”) operon me anë të një stafi shumë profesional dhe me një eksperiencë të
konsiderueshme si ndermjetese midis Tour Operator Shqiptar ose te Jo Shqiptar dhe klientit fundor.
Gjeneralitetet e Tour Operatorit jepen ne momentin e ofrimit , prezantimit te sherbimit te kerkuar dhe te rene
dakord nga klienti fundor
Adresa e degës të agjensisë kryesore në Shqipëri është:
LOLI TRAVEL
Rr MARGARITA TUTULANI
Tiranë
KONTRATË E PËRGJITHSHME ME KLIENTIN

 1. BAZA LIGJORE:
  VKM nr. 65, datë 21.1.2009, “Për kontratat e paketave të udhëtimit”.
  Ligji nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e Konsumatorëve” i ndryshuar.
  Ligji Nr .9734, datë 14.5.2007, “Për Turizmin”.
  Ligj nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar
 2. FUSHA E ZBATIMIT:
  Kjo kontratë rregullon marrëdhënien kontraktore për paketat e udhëtimit midis organizatorit dhe/ose shitësit dhe
  konsumatorit.
  Parashikimet e kësaj kontrate mbi organizatorin vlejnë në mënyrë të njëjtë edhe për shitësin, pasi shitësi është
  solidarisht përgjegjës me organizatorin për detyrimet që rrjedhin nga kontrata.
 3. PËRKUFIZIME
  “Kontratë”: është marrëveshja e lidhur ndërmjet konsumatorit me organizatorin dhe/ose shitësin në të cilën
  konsumatori detyrohet të paguajë një çmim të caktuar gjithëpërfshirës përkundrejt paketës së udhëtimit të
  ofruar nga pala organizuese.
  “Paketë udhëtimi”: është shërbimi që i siguron konsumatorit një kombinim të parapërgatitur të jo më pak se dy
  nga llojet e mëposhtme të shërbimeve: (i) transporti; (ii) strehimi; (iii) shërbime të tjera turistike, që nuk lidhen
  drejtpërsëdrejti me transportin ose strehimin dhe që përbëjnë pjesë të konsiderueshme të paketës; si dhe
  mbulon një periudhë kohore prej jo më pak se 24 orë ose që përfshin strehimin, të paktën për një natë.
  “Agjenci”: Person juridik i regjistruar i cili kryen veprimtarinë e ofrimit, gjetjes dhe mundësimit të udhëtimeve
  turistike, biletave të udhëtimit në mënyra të ndryshme transporti si dhe bileta për aktivitete sportive ose
  kulturore për klientët, në këmbim të pagesës.
  “Rezervim”: ruajtja ose porosia e një produkti turistik si udhëtimi, akomodimi ose paketë turistike nga ana e
  agjencisë, me porosi të klientit.
  “Konfirmim”: a) verifikimi i disponibilitetit të një rezervimi, ose b) marrëveshja përfundimtare me anë të së cilës
  klienti shlyen detyrimet ndaj agjencisë dhe agjencia ruan perfundimisht rezervimin e klientit.
  “Hotel”: ndërtesë ose një grup i lidhur ndërtesash të pavarura nga ndonjë vendodhje ndërtimi tjetër, me jo më
  pak se 6 (gjashtë) dhoma, brenda një parcele toke të vetme, në të cilën akomodimi, shërbimet shtesë dhe
  komoditeti ofrohen për publikun nga një staf i kualifikuar.
  “Rimbursim”: shuma e parave që agjencia është e detyruar t’i kthejë klientit në rast të mospërmbushjes së
  marrëveshjes për faj të saj ose në rastet e parashikuara në këtë dokument.
  IV. A G J E N C I A
  4.1 Detyrime të agjencisë
  4.1.1 Stafi i agjencisë është i detyruar të shpjegojë të gjitha ofertat për të cilat klienti shpreh interes. Stafi i
  agjencisë është i detyruar të përgjigjet, brenda orarit zyrtar dhe në mënyrën e caktuar me marrëveshje, për çdo
  pyetje apo paqartësi të klientit.
  4.1.2 Stafi i agjencisë është i detyruar ti ofrojë konsumatorit, me shkrim ose në një formë tjetër të
  përshtatshme, përpara lidhjes së kontratës, një informacion të përgjithshëm për kërkesat e zbatueshme për
  vizat dhe pasaportat, veçanërisht, për afatet kohore për pajisjen me to, si dhe informacion për formalitetet
  shëndetësore, për udhëtimin dhe qëndrimin.
 • Pasaporta shqiptare duhet të ketë vlefshmëri mbi 6 muaj.
 • Pajisja me vizë: Në rastet kur agjencia përgatit paketa turistike për udhëtime në destinacione ku kërkohet
  pajisja me vizë e qytetarëve shqiptarë, agjencia do të lehtësoje procesin e aplikimit për klientët e saj duke
  mbledhur dokumentet dhe dërgimin në ambasadat përkatëse. Agjencia nuk mban asnjë përgjegjësi nëse
  klientit nuk i akordohet viza hyrëse. Klienti gjithashtu informohet për kostot shtesë të aplikimit për vizë, në rastet
  kur kjo nuk është e përfshirë në çmimin e paketës.
 • Siguracioni në udhëtim: Siguracioni shëndetësor nuk përfshihet në çmimin e paketës, me përjashtim të
  rasteve kur specifikohet ndryshe. Në çdo rast klienti do të këshillohet për domosdoshmërinë e siguracionit i cili
  mbulon kostot e asistencës përfshirë riatdhesimin, në rast aksidenti ose sëmundje.
  4.1.3 Stafi i agjencisë është i detyruar të shpjegojë procedurën që do të kryhet në mënyrë që të mundësohet
  udhëtimi sipas kërkesave të klientit si dhe dokumentet e nevojshme që klienti duhet të paraqesë në agjenci.
  4.1.4 Stafi i agjencisë është i detyruar të përgjigjet sa më mirë nevojave të klientit për sa i përket rezervimit të
  hotelit, transportit etj. Nëse klienti ka zgjedhur të pranojë njërën nga ofertat e përgatitura nga agjencia, atëherë
  stafi i agjencisë do të përgjigjet vetëm për hotelet dhe transportin e përcaktuar në ofertë.
  4.1.5 Agjencia deklaron se është përgjegjëse për çdo ofertë të reklamuar nga stafi i agjencisë.
  4.1.6 Agjencia nuk është përgjegjëse për dëmtim ose humbje të bagazheve ose sendeve personale në avion,
  aeroport, port, anije ose në hotel.
  4.1.7 Agjencia është përgjegjëse për dëmtim ose humbje të bagazheve dhe sendeve personale në mjetet e
  transportit të mundësuara nga vetë ajo për transportin e klientit nga aeroporti, porti në drejtim të hotelit dhe e
  anasjellta, për të vizituar pika të ndryshme turistike si dhe në udhëtimet për të shëtitur nëpër qytet (city tour).
  4.2. 4.2 Informacioni paraprak
  4.2.1 Stafi i agjencisë është i detyruar t’ju sigurojë 7 ditë para fillimit të udhëtimit: Emrin e shoqërisë, adresën
  dhe numrin e telefonit të përfaqësuesit të tij vendor në vendin që do të vizitohet dhe, në mungesë të një
  përfaqësuesi, të dhëna për të kontaktuar agjencitë vendore, të vendit që do të vizitohet, të cilat mund t’i japin
  asistencë konsumatorit, nëse ndodhet në vështirësi.
  4.2.2 Në rast mungese të agjencive të tilla vendore, stafi i agjencisë do t’ju japë një numër telefoni emergjence
  ose çdo informacion tjetër, që ju mundëson kontaktimin me organizuesin.
  4.2.3 Stafi i agjencisë detyrohet t’ju informojë për oraret dhe vendet e ndalesave të ndërmjetme dhe të pikave
  lidhëse të udhëtimit, si dhe të japë hollësi për vendet, që do të zihen nga udhëtari, si kabina ose shtrati në
  anije, ndarjet e fjetjes në tren. Në rregullat e agjencisë është parashikuar shoqërimi i grupeve me guide
  profesionale, vendase dhe shqiptare, si për programet kulturore ashtu dhe për paketat e pushimeve, të cilët jo
  vetëm ju informojnë për detajet e udhëtimit por edhe janë pika juaj e kontaktit me agjencinë për çdo problem të
  mundshëm.
  4.2.4 Agjencia do t’ju vendosë në dispozicion kontratën e sigurimit te Operatorit Turistik me një shoqëri sigurimi
  e cila mbulon përgjegjësinë e tij për dëmet e shkaktuara, si rezultat i mospërmbushjes së detyrimeve, përfshirë
  rastet e paaftësisë paguese dhe falimentimit.
  4.2.5 Stafi i agjencisë është i detyruar t’ju njoftojë me shkrim, për të gjitha kushtet e kontratës, si dhe t’ju japë
  një kopje të këtyre kushteve.
  4.3 Anullimet
  4.3.1 Agjencia nuk është përgjegjëse në rast të anullimit të udhëtimit për shkak të forcës madhore, shkaqeve
  natyrore, protestave popullore ose shpalljeve të gjendjes së luftës në destinacionin e përzgjedhur nga klienti si
  dhe për çdo incident që ndodh për shkak të këtyre arsyeve. Zgjidhja do të gjendet me marrëveshje mes
  agjencisë dhe klientit.
  4.3.2 Në rast se nuk përmbushet numri minimal i pjesëmarrësve i parashikuar për organizimin e paketës,
  atëherë agjencia ka të drejtë të anullojë udhëtimin. Parashikimi i numrit minimal varion sipas destinacionit dhe
  periudhës së vitit kur promovohet një paketë, megjithatë do të bëhet gjithmonë i ditur në momentin e publikimit
  të paketës . Konsumatori do të njoftohet për këtë anullim 15 ditë përpara nisjes së udhëtimit.
  4.3.3 Nëse agjencia anullon paketën përpara datës së nisjes, për të cilën është rënë dakord, konsumatorit i lind
  e drejta të zgjedhë njërën nga mundësitë e mëposhtme:
 • Ofrimin e një paketë zëvendësuese, ekuivalente ose të një cilësie më të lartë, kur organizatori a shitësi janë
  në gjendje t’ia ofrojnë
 • Ofrimin e një pakete udhëtimi zëvendësuese, me një cilësi më të ulët. Në një rast të tillë organizatori ose
  shitësi duhet t’i kompensojnë klientit diferencën e çmimit ndërmjet paketës së udhëtimit të anulluar dhe asaj të
  ofruar;
 • Kthimin e të gjithë shumës së paguar nga konsumatori, sipas kontratës së paketës së udhëtimit, brenda 7
  ditëve nga data e dhënies së njoftimit për heqjen dorë.
  4.3.4 Në të kundërt konsumatorit i lind e drejta të kërkojë kompensim nga organizatori, për të gjitha dëmet,
  materiale dhe jomateriale, përveç parashikimeve të përcaktuara në pikën 4.3.1 dhe 4.3.2 të kësaj kontrate.
  4.3.5 Konsumatori ka të drejtë të heqë dorë nga kontrata pa penalitet deri në 25 ditë përpara nisjes së
  udhëtimit.
  4.3.6 Në rast se konsumatori heq dorë nga kontrata në kapërcim të afatit të mësipërm atëherë ai detyrohet të
  kompensojë agjencinë për shpenzimet e kryera për rezervimin tij. Shuma do të përcaktohet në përputhje me
  afatet e anullimit të përcaktuara në këtë kontratë.
  4.4 Procedurat e anullimit
  Anullimi do të quhet se është kryer në momentin që klienti paraqitet në njërën nga zyrat e agjencisë dhe
  plotëson formularin përkatës për t’u tërhequr nga marrëdhënia e krijuar me agjencinë ose te pakten njofton
  agjensine ne formen te pranueshme komunikimi. Klienti duhet të paraqitet personalisht ose i përfaqësuar nga
  një pjestar i grupit (kur udhëtimi është rezervuar në grup). Në këtë rast, klienti duhet të telefonojë agjencinë,
  ndërkohë që përfaqësuesi është në zyrën e agjencisë, për të konfirmuar anullimin.
  4.5 Detyrimet e agjencisë pas nisjes së udhëtimit
  Agjencia është e detyruar të përmbushë në mënyrë korrekte dhe tërësore të gjitha shërbimet që cilësohen në
  kontratë, pavarësisht se nënkontraktorë apo furnitorë të ndryshëm janë ngarkuar me detyrimet përkatëse.
  4.6 Të drejtat e agjencisë
  4.6.1 Agjencia ka të drejtë të kërkojë çdo dokument të nevojshëm që mundëson realizimin e rezervimit të
  udhëtimit.
  4.6.2 Agjencia ka të drejtë të marrë, në kohën dhe në mënyrën e caktuar me marrëveshje, çdo pagesë që
  klienti detyrohet.
  4.6.3 Agjencia ka të drejtë të anullojë rezervimin e udhëtimit nëse klienti nuk kryen pagesat sipas
  marrëveshjes.
  4.6.4 Në rast anullimi të udhëtimit, agjencia ka të drejtë të mbajë nga shuma e paguar nga klienti, çdo komision
  apo shpenzim që ajo është detyruar të bëjë në mënyrë që të mundësohet udhëtimi i klientit.
  V. K L I E N T I
  5.1 Të drejtat e klientit
  5.1.1 Klienti ka të drejtë të përfitojë nga oferta sipas informacioneve të dhëna nga stafi i agjencisë.
  5.1.2 Klienti ka të drejtë të kërkojë informacion të detajuar mbi udhëtimin gjatë orëve të punës së agjencisë, në
  mënyrat e kontaktit të caktuara nga agjencia me email ose telefon
  5.1.3 Klienti ka të drejtë të kërkojë rimbursim në rast të anullimit të udhëtimit për faj të agjencisë, në rast të
  ndryshimit të hotelit ose transportit për faj të agjencisë, në rast të mos plotësimit të paketës së ofruar nga
  agjencia.
  5.1.4 Klienti ka të drejtë të heqë dorë nga kontrata e paketës së udhëtimit, pa asnjë shpenzim a penalizim nëse
  organizatori operator turistik nuk është në gjendje t’i sigurojë kontratën e vlefshme të sigurimit, me perjashtim
  te rastit kur klienti nuk do vete te sigurohe
  5.2 Detyrime të klientit
  5.2.1 Klienti është i detyruar të kryejë pagesat sipas marrëveshjes së caktuar me agjencinë.
  5.2.2 Klienti është i detyruar të paraqitet në vendin e nisjes në datën dhe orën e caktuar nga agjencia.
  5.2.3 Klienti është i detyruar të japë numrin e pjesëmarrësve në udhëtim, nëse ai është përgjegjës për ta, ose
  nëse bëhet fjalë për udhëtim në grup.
  5.2.4 Konsumatori është detyruar të sillet në mënyrë korrekte dhe sipas ligjeve dhe normave etike të vendit
  pritës ku organizohet udhëtimi, sipas udhëzimeve të organizatorit. Konsumatori është i detyruar të
  dëmshpërbleje organizatorin për ndonjë dëm që rrjedh nga mosrespektimi i këtij detyrimi.
  5.2.5 Klienti është i detyruar të përcaktojë nëse do të marrë edhe kafshë shtëpiake me vete.
  5.2.6 Klienti është i detyruar të përcaktojë nëse do të ketë në ngarkim të mitur. Për të miturit që udhëtojnë pa
  praninë e të dy prindërve, nevojitet pajisja me prokurë nga prindërit.
  5.2.7 Klienti është i detyruar të njoftojë për çdo mospërmbushje të kontratës së paketës turistike, të cilën ai e
  dallon në vend, furnizuesin e shërbimit në fjalë dhe agjencinë, me shkrim ose në një formë tjetër të
  përshtatshme, me mundësinë më të parë.
  5.2.8 Në rast se konsumatori heq dorë nga kontrata në kapërcim të afatit të mësipërm atëherë ai detyrohet të
  kompensojë agjencinë për shpenzimet e kryera sipas kushteve të përcaktuara për afatet e anullimit.
  VI. TRANSFERIMET APO NDRYSHIMET
  6.1 Konsumatori në kontratën e paketës së udhëtimit, ka gjithashtu të drejtën të transferojë të drejtat dhe
  detyrimet e tij te një palë e tretë, që i përmbush kushtet e parashikuara në paketën e udhëtimit. Në një rast të
  tillë, konsumatori ka detyrimin të njoftojë agjencinë, 15 ditë përpara nisjes, për qëllimet e transferimit të
  rezervimit të tij te një palë e tretë.
  6.2 Konsumatori, i cili transferon të drejtat dhe detyrimet e tij sipas kontratës së paketës së udhëtimit dhe
  personi, te i cili transferohet paketa e udhëtimit, janë përgjegjës, solidarë dhe veçmas, tek agjencia për
  pagesën e një shume të caktuar nga çmimi i përgjithshëm dhe për çdo kosto shtesë, që rrjedh nga ky
  transferim. Shuma që do të paguhet varion në varësi të kohës së njoftimit si dhe kostove që vendosen nga
  furnitorët përkatës.
  6.3 Stafi i agjencisë është i detyruar të mundësojë një ndërrim të itinerarit sipas kërkesave të klientit, brenda
  limiteve të përcaktuara në këtë marrëveshje. Nëse ky ndryshim kërkon një kosto financiare, kjo kosto do të
  paguhet nga klienti.
  VII. A F A T E T
  7.1 Afati për për të kryer një rezervim është të paktën 14 (katërmbëdhjetë) ditë përpara datës së caktuar për
  kryerjen e një udhëtimi. Agjencia nuk është përgjegjëse nëse edhe brenda këtij afati, nuk ekzistojnë vende të
  lira në hotel ose në mjetin e transportit.
  7.2 Nëse rezervimi i bërë nga klienti anullohet nga vetë ai përpara 21 (njëzete e një) ditë ose më shumë ditë
  përpara udhëtimit, klientit i kthehet shuma e plotë e paguar në emër të agjencisë. Nëse përpara anullimit është
  bërë ndonjë shpenzim, ky shpenzim do të zbritet nga shuma që do të marrë klienti. Shpenzimet përfshijnë edhe
  komisionin bankar në rastin e pagesës me kartë krediti ose debiti.
  7.3 Nëse rezervimi i bërë nga klienti anullohet nga vetë ai 10 (dhjetë) deri 20 (njëzetë) ditë përpara udhëtimit,
  klienti ka të drejtë të rimbursohet deri në 50% të shumës së paguar për rezervimin. Klienti do të paguajë
  shpenzimet e transfertës dhe shpenzime administrative që mund të jenë kryer për shërbimin ndaj tij.
  Shpenzimet përfshijnë edhe komisionin bankar në rastin e pagesës me kartë krediti ose debiti.
  7.4 Nëse rezervimi i bërë nga klienti anullohet nga vetë ai 4 (katër) deri 9 (nëntë) ditë përpara udhëtimit, klienti
  ka të drejtë të rimbursohet deri në 30% të shumës së paguar për rezervimin. Klienti do të paguajë shpenzimet
  e transfertës dhe shpenzime administrative që mund të jenë kryer për shërbimin ndaj tij.Shpenzimet përfshijnë
  edhe komisionin bankar në rastin e pagesës me kartë krediti ose debiti.
  7.5 Nëse rezervimi i bërë nga klienti anullohet nga vetë ai në më pak se 3 (tre) ditë përpara udhëtimit, klienti
  nuk ka të drejtë të rimbursohet nga agjencia.
  7.6 Nëse klienti nuk paraqitet ose largohet nga udhëtimi më përpara datës së parashikuar nga agjencia, klienti
  nuk ka të drejtë të rimbursohet nga agjencia.
  VIII. Ç M I M E T
  8.1 Përcaktimi i çmimit: Çmimi i marrë nga stafi i agjencisë, është çmimi përfundimtar i paketës ose ofertës
  turistike.
  8.2 Agjencia është e detyruar të njoftojë sa më shpejt të jetë e mundur konsumatorin, nëse përpara nisjes së
  udhëtimit, është e detyruar të kryejë ndryshime të rëndësishme në ndonjërën nga kushtet thelbësore të
  kontratës së paketës së udhëtimit, apo të rrisë çmimin në një masë më të lartë se 5% të çmimit përfundimtar të
  rënë dakord mes palëve, për t’i mundësuar atij marrjen e vendimeve të duhura dhe, në veçanti:
 • Pranimin e një shtojce në kontratë, duke specifikuar ndryshimet e bëra dhe ndikimin e tyre në çmim.
 • Heqjen dorë nga kontrata, pa penalizim, duke njoftuar agjencinë brenda tre ditëve nga marrja njoftim por jo
  më vonë se dita e nisjes.
  8.3 Agjencia nuk është përgjegjëse për ndryshimet në çmimin përfundimtar nëse ky ndryshim bëhet nga ana e
  hotelit, shtimit të taksave që paguhen në destinacion, detyrime të tjera të vendosura nga institucione shtetërore
  shqiptare ose të huaja. Për çdo rast agjencia do të njoftojë klientin sapo të jëtë njoftuar nga furnitorët e saj apo
  institucione te tjera.
  8.4 Agjencia nuk është përgjegjëse për ndryshimet e çmimit në periudha të caktuara të vitit që konsiderohen si
  piku turistik i destinacionit të zgjedhur nga klienti. Pagesat për fëmijët ndryshojnë sipas ofertave të hotelit.
  Agjencia nuk është përgjegjëse për këto pagesa dhe për ndryshimet që mund të bëhen në çmim.
  8.5 Pagesa kryhet në total, në momentin e rezervimit. Sidoqoftë, në marrëveshje me agjencinë, pagesa mund
  të bëhet edhe e ndarë në dy pjesë kur, 50% e çmimit përfundimtar paguhet në momentin e rezervimit dhe 50%
  paguhet 14 ditë përpara udhëtimit. Në rast mos pagese, agjencia nuk është e detyruar të mbajë rezevimin e
  kryer nga klienti. Agjencia mund të ndryshojë afatin prej 14 ditësh në periudhë të veçanta gjatë vitit që
  konsiderohen piku turistik.
  8.6 Mënyra e kryerjes së pagesës
  8.6.1 Me para në dorë në zyren e agjencisë
  8.6.2 Me anë të kartës së kreditit Visa ose Mastercard të shoqëruara me një formë autorizimi, një kopje të
  pasaportës dhe të dhënat e domosdoshme të kartës si dhe kodin tre shifror me faks, nëse klienti nuk paraqitet
  personalisht në zyrë.
  8.6.3 Me anë të kartës ë kreditit ose debitit Visa, Mastercard, Visa Electron dhe Maestro me anë të makinerisë,
  nëse klienti paraqitet personalisht në zyrë.
  8.6.4 Me anë të transfertës bankare në llogarinë e agjencisë. Në këtë rast, klienti është i detyruar të dërgojë me
  faks ose e-mail një kopje të fletëpagesës së kryer në bankë.
  8.6.5 Komisioni bankar: Në rastin e pagesave me kartë krediti, komisioni paguhet nga agjencia. Në të kundërt,
  nëse pagesa bëhet me kartë në zyrë, komisioni paguhet nga klienti në varësi të bankës. Në rast të pagesës me
  para në dorë, nuk ka komision për të paguar nga palët.
  IX. ANKESAT
  9.1 Konsumatori ka të drejtë të ankohet tek organizatori, për çdo mospërmbushje të kontratës, brenda afatit
  prej 10 ditësh nga përfundimi i udhëtimit. (Përfshirë këtu dhe detyrimin e klientit për të njoftuar menjëeherë
  mospërmbushjen e kontratës.). Ankesat dergohen ne email info@lolitours.com
  9.2 Organizatori detyrohet të shqyrtojë ankesën dhe të kthejë përgjigje brenda afatit prej 20 ditësh nga marrja
  dijeni për ankesën.
  X. ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE
  Në rast mosmarrëveshje me klientin, agjencia do të bëjë çdo përpjekje për të arritur në një zgjidhje me
  marrëveshje dhe të shpejtë me klientin.
  XI. E DREJTA E AUTORIT
  11.1 LOLI TRAVEL deklaron se faqja online www.lolitours.com.al është pronë e saj. Agjencia mban përgjegjësi
  për çdo material të pasqyruar në këtë faqe online.
  11.2 LOLI TRAVEL deklaron se informacioni mbi hotelet, rezortet dhe mjetet e transportit është marrë nga faqet
  zyrtare të hoteleve, rezorteve dhe mjeteve të transportit. Ky informacion rishikohet herë pas here në mënyrë që
  në faqe të jetë vetëm informacioni më i fundit.
  11.3 LOLI TRAVEL deklaron se në faqen e saj online pasqyrohet vetëm informacion i lejuar për publikun nga
  krijuesit e faqeve të hoteleve, resorteve dhe mjeteve të transportit. Informacioni dhe fotografitë nuk merret
  personalisht nga stafi i agjencisë, por vetëm nga faqet zyrtare të sipërcituara.
  11.4. LOLI TRAVEL deklaron se nuk ka të drejtë autori mbi materialin e cituar në pikën 11.3.
  XII. MIRATIMI I KONTRATËS
  Miratimi i marrëveshjes së mësipërme bëhet nga administrator i LOLI TRAVEL
  Çdo ndryshim në marrëveshjen e mësipërme bëhet nga administrator i LOLI TRAVEL.